ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ส.ค. 62 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพญาพล
กลุ่มเครือข่ายพญาพลจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 และวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เสื้อกีฬาโรงเรียน กางเกงวอร์ม กลุ่มเครือข่ายพญาพล