ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์ )
               โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์  )  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469   โดยเจ้าอธิการศรีวิชัย (หมด) จัดสร้างเป็นอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว อยู่ทางทิศเหนือของวัดแม่หล่าย   มีสามเณรบุญชู  แก้วกล้า เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน  30 คน
              พ.ศ. 2481  พระเลิศ รัตนเมืองสอง ได้มาเป็นครูใหญ่ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1   กว้าง  8  เมตร  ยาว  24 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  4 ห้องเรียน  งบประมาณจำนวนเงิน 2,000 บาท ได้รับเงินสมทบ 600 บาท เปิดป้ายนาม โรงเรียนเมื่อวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2485 นามว่าโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(แม่หล่ายสามัคคี)  แก้ว
          พ.ศ. 2502  นายเปลี่ยน เดชูปการ   รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่   ได้สร้างอาคารเรียนแบบ   ป.1  กว้าง 9 เมตร  7 ห้องเรียน เป็นเงิน 132,375 บาท ได้รับเงินสมทบอีก 45,000 บาท ทำพิธีเปิดป้าย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2505  นามว่า โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)
          พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณ 140,000  บาท   สร้างอาคารเรียน กว้าง 10.20 เมตร   ยาว 45 เมตร  แต่งตั้งให้นายทอง มีปัญญา เป็นครูใหญ่แทนนายเปลี่ยน  เดชูปการ ที่ย้ายไป ได้ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนหลังที่ 1 จากกระเบื้องเป็นสังกะสี ใช้เงิน 30,000  บาท
          พ.ศ. 2517 นายแสน  ศรีสด มาดำรงตำแหน่งแทน นายทอง มีปัญญา ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
          พ.ศ. 2519  คณะกรรมการโรงเรียน  ประชาชน ได้จัดซื้อที่ดิน  ทางทิศตะวันตก  ของถนนยันตรกิจโกศล  จำนวน 13 ไร่ เศษ  มอบให้ทางราชการ เพื่อใช้เป็นที่ดินก่อสร้างอาคารเรียนแทนที่เดิม ซึ่งคับแคบ ขยายไม่ได้  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
          พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ พร. 002 จำนวนเงิน 359,000  บาท สร้างในที่ดินใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน  พ.ศ. 2521 เสร็จเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  เปิดใช้สถานศึกษาวันเปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2522
          พ.ศ. 2522 นายวัลลภ ทังสุภูติ   ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่แทน นายแสน ศรีสด  ที่ลาออก  ได้ร่วมกับราษฎร์ติดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียนใช้เงินดำเนินการ  25,000  บาท  และรื้อหลังคาอาคารเรียนหลังเก่ามาสร้าง หอประชุม 1 หลัง  กว้าง 10 เมตร   ยาว  32  เมตร  ใช้เงินประมาณ 9,000 บาท  โดยใช้แรงงานของราษฎร์  สร้างเสร็จภายใน 25 วัน
          พ.ศ. 2523 นายสมนึก ซื่อตรง  รักษาราชการแทนนายพัลลภ ทังสูภูติ    ซึ่งลาศึกษาต่อ   ได้พัฒนา โรงเรียนดังนี้
     1. สร้างโรงเก็บรถ 1 หลัง กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร สิ้นเงิน 6,000 บาท โดยคณะครูและราษฎร์บ้านแม่หล่าย
     2. สร้างประปาโรงเรียน ใช้เงิน 6,000 บาท
    3. สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 8,000 บาท
    4. จัดซื้อที่ดิน เพิ่มเติม ด้านทิศตะวันตก จำนวน 3 ไร่ 1 งาน ใช้เงิน 45,000 บาท  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 ราษฎร์ร่วมกันบริจาคและสร้างส้วม 1 หลัง 5 ที่นั่ง
          พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  ชั้นล่าง  แบบพร. 002 จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ  200,000  บาท ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 203/ 26 งบประมาณ 30,000  บาท
          พ.ศ. 2526 สภาตำบลแม่หล่าย ได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างประตูโรงเรียน จำนวนเงิน 7,800  บาท
          พ.ศ. 2527   ได้รื้ออาคารเรียน แบบ ป.1 ข  จากวัดแม่หล่าย มาสร้างในที่ใหม่ ใช้งบประมาณ 207,000 บาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 และได้รับงบประมาณ ให้สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 102 /26 งบประมาณ 408,000  บาท และซื้อที่ดินเพิ่มเติม อีก 1 งาน 20 ตารางวา โดยราษฎร์ร่วมบริจาค
          พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอล   แบบ ฟ. 1/2528 จำนวนเงิน 45,000 บาท
          พ.ศ.2529 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนเชื่อมจากอาคาร พร. 002  และ สปช. 102/26 งบประมาณ                           10 ,469  บาท สร้างส้วม ครู  1 ที่นั่ง   งบประมาณ 38, 000  บาท ปีนี้ ทางราชการ ได้แต่งตั้งให้ นางปรีดาวรรณ  โชติระวี เป็นอาจารย์ใหญ่แทนนายวัลลภ  ทังสูภูติ
          พ.ศ.2531   ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ33 และเรือนเพาะชำแบบ พ1 งบประมาณ 15,000  บาท
          พ.ศ. 2532   ได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนพระราชทาน ของเขตการศึกษา 8
          พ.ศ. 2533   ได้รับงบประมาณ 59,500 บาท ขุดบ่อเลี้ยงปลา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 1.50 เมตร  สร้างโรงเก็บรถจักรยาน  1 หลัง เป็นเงิน 15,000  บาท
         พ.ศ. 2534   ได้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         พ.ศ. 2535   ได้จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 1 หลัง 1 ห้องเรียน งบประมาณ 40,000  บาท
         พ.ศ. 2537  นายสำราญพงษ์  วงศ์เสน  ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่แทนนางปรีดาวรรณ  โชติระวี               
         พ.ศ. 2538  นายสำราญพงษ์  วงค์เสน  ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ ระดับ 8
         พ.ศ. 2541   นายสำราญพงศ์  วงค์เสน   และนายเหลี่ยม    สุทธนะ  ได้รับแต่งตั้ง   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตามลำดับ (19  มกราคม  2541 )
         พ.ศ. 2542  ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการเกษตร ทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริโรงเรียนสังกัดสำนักวานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ     งบประมาณ   25, 000  บาท และได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ  9 ปี มีโรงเรียนเครือข่ายในตำบล คือ โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง  โรงเรียนบ้านบุญเจริญ  งบประมาณ  60, 000  บาท
      วันที่  30  พ.ศ. 2544   นายสำราญ   เขื่อนแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์) ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการในตำแน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) แทน นายสำราญพงค์   วงค์เสน ซึ่งไปรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ  เดินทางรับงานในตำแหน่งวันที่ 23 พฤษภาคม  2544
          พ.ศ. 2552 โรงเรียนวัดบุญเจริญ  ได้มาเรียนร่วม  มีครูจำนวน  4  คน  และนักเรียน  จำนวน  34  คน  นักการภารโรง  จำนวน  1  คน
          พ.ศ.2555  นายสมคิด  กันทะใจ    ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  8   เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2555  จนถึง  ปัจจุบัน
          โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จาก สมศ. เมื่อวันที่ ๑๑   เดือน    กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึง วันที่  ๑๓   เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สมควรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา                                                          พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)  ได้มาเรียนร่วม  มีครูจำนวน  ๔  คน และนักเรียน จำนวน ๒๕  คน  นักการภารโรง  จำนวน  ๑  คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๕๘ นายสมบูรณ์  จงรักษ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่  ๑๒   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน
ประวัติโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์ )
               โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์  )  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469   โดยเจ้าอธิการศรีวิชัย (หมด) จัดสร้างเป็นอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว อยู่ทางทิศเหนือของวัดแม่หล่าย   มีสามเณรบุญชู  แก้วกล้า เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน  30 คน
              พ.ศ. 2481  พระเลิศ รัตนเมืองสอง ได้มาเป็นครูใหญ่ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1   กว้าง  8  เมตร  ยาว  24 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  4 ห้องเรียน  งบประมาณจำนวนเงิน 2,000 บาท ได้รับเงินสมทบ 600 บาท เปิดป้ายนาม โรงเรียนเมื่อวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2485 นามว่าโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(แม่หล่ายสามัคคี)  แก้ว
          พ.ศ. 2502  นายเปลี่ยน เดชูปการ   รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่   ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1  กว้าง 9 เมตร  7 ห้องเรียน เป็นเงิน 132,375 บาท ได้รับเงินสมทบอีก 45,000 บาท ทำพิธีเปิดป้าย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2505  นามว่า โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)
          พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณ 140,000  บาท   สร้างอาคารเรียน กว้าง 10.20 เมตร   ยาว 45 เมตร  แต่งตั้งให้นายทอง มีปัญญา เป็นครูใหญ่แทนนายเปลี่ยน  เดชูปการ ที่ย้ายไป ได้ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนหลังที่ 1 จากกระเบื้องเป็นสังกะสี ใช้เงิน 30,000  บาท
          พ.ศ. 2517 นายแสน  ศรีสด มาดำรงตำแหน่งแทน นายทอง มีปัญญา ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
          พ.ศ. 2519  คณะกรรมการโรงเรียน  ประชาชน ได้จัดซื้อที่ดิน  ทางทิศตะวันตก  ของถนนยันตรกิจโกศล  จำนวน 13 ไร่ เศษ  มอบให้ทางราชการ เพื่อใช้เป็นที่ดินก่อสร้างอาคารเรียนแทนที่เดิม ซึ่งคับแคบ ขยายไม่ได้  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
          พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ พร. 002 จำนวนเงิน 359,000  บาท สร้างในที่ดินใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน  พ.ศ. 2521 เสร็จเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  เปิดใช้สถานศึกษาวันเปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2522
          พ.ศ. 2522 นายวัลลภ ทังสุภูติ   ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่แทน นายแสน ศรีสด  ที่ลาออก  ได้ร่วมกับราษฎร์ติดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียนใช้เงินดำเนินการ  25,000  บาท  และรื้อหลังคาอาคารเรียนหลังเก่ามาสร้าง หอประชุม 1 หลัง  กว้าง 10 เมตร   ยาว  32  เมตร  ใช้เงินประมาณ 9,000 บาท  โดยใช้แรงงานของราษฎร์  สร้างเสร็จภายใน 25 วัน
          พ.ศ. 2523 นายสมนึก ซื่อตรง  รักษาราชการแทนนายพัลลภ ทังสูภูติ    ซึ่งลาศึกษาต่อ   ได้พัฒนา โรงเรียนดังนี้
     1. สร้างโรงเก็บรถ 1 หลัง กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร สิ้นเงิน 6,000 บาท โดยคณะครูและราษฎร์บ้านแม่หล่าย
     2. สร้างประปาโรงเรียน ใช้เงิน 6,000 บาท
    3. สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 8,000 บาท
    4. จัดซื้อที่ดิน เพิ่มเติม ด้านทิศตะวันตก จำนวน 3 ไร่ 1 งาน ใช้เงิน 45,000 บาท  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 ราษฎร์ร่วมกันบริจาคและสร้างส้วม 1 หลัง 5 ที่นั่ง
          พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  ชั้นล่าง  แบบพร. 002 จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ  200,000  บาท ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 203/ 26 งบประมาณ 30,000  บาท
          พ.ศ. 2526 สภาตำบลแม่หล่าย ได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างประตูโรงเรียน จำนวนเงิน 7,800  บาท
          พ.ศ. 2527   ได้รื้ออาคารเรียน แบบ ป.1 ข  จากวัดแม่หล่าย มาสร้างในที่ใหม่ ใช้งบประมาณ 207,000 บาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 และได้รับงบประมาณ ให้สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 102 /26 งบประมาณ 408,000  บาท และซื้อที่ดินเพิ่มเติม อีก 1 งาน 20 ตารางวา โดยราษฎร์ร่วมบริจาค
          พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอล   แบบ ฟ. 1/2528 จำนวนเงิน 45,000 บาท
          พ.ศ.2529 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนเชื่อมจากอาคาร พร. 002  และ สปช. 102/26 งบประมาณ10 ,469  บาท สร้างส้วม ครู  1 ที่นั่ง   งบประมาณ 38, 000  บาท ปีนี้ ทางราชการ ได้แต่งตั้งให้ นางปรีดาวรรณ  โชติระวี เป็นอาจารย์ใหญ่แทนนายวัลลภ  ทังสูภูติ
          พ.ศ.2531   ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ33 และเรือนเพาะชำแบบ พ1 งบประมาณ 15,000  บาท
          พ.ศ. 2532   ได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนพระราชทาน ของเขตการศึกษา 8
          พ.ศ. 2533   ได้รับงบประมาณ 59,500 บาท ขุดบ่อเลี้ยงปลา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 1.50 เมตร  สร้างโรงเก็บรถจักรยาน  1 หลัง เป็นเงิน 15,000  บาท
         พ.ศ. 2534   ได้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         พ.ศ. 2535   ได้จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 1 หลัง 1 ห้องเรียน งบประมาณ 40,000  บาท
         พ.ศ. 2537  นายสำราญพงษ์  วงศ์เสน  ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่แทนนางปรีดาวรรณ  โชติระวี               
         พ.ศ. 2538  นายสำราญพงษ์  วงค์เสน  ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ ระดับ 8
         พ.ศ. 2541   นายสำราญพงศ์  วงค์เสน   และนายเหลี่ยม    สุทธนะ  ได้รับแต่งตั้ง   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตามลำดับ (19  มกราคม  2541 )
         พ.ศ. 2542  ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการเกษตร ทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริโรงเรียนสังกัดสำนักวานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ     งบประมาณ   25, 000  บาท และได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ  9 ปี มีโรงเรียนเครือข่ายในตำบล คือ โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง  โรงเรียนบ้านบุญเจริญ  งบประมาณ  60, 000  บาท
      วันที่  30  พ.ศ. 2544   นายสำราญ   เขื่อนแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์) ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการในตำแน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) แทน                 นายสำราญพงค์   วงค์เสน ซึ่งไปรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ  เดินทางรับงานในตำแหน่งวันที่ 23 พฤษภาคม  2544
          พ.ศ. 2552 โรงเรียนวัดบุญเจริญ  ได้มาเรียนร่วม  มีครูจำนวน  4  คน  และนักเรียน  จำนวน  34  คน  นักการภารโรง  จำนวน  1  คน
          พ.ศ.2555  นายสมคิด  กันทะใจ    ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  8   เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2555  จนถึง  ปัจจุบัน
          โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จาก สมศ. เมื่อวันที่ ๑๑   เดือน    กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึง วันที่  ๑๓   เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สมควรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา                                                          พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)  ได้มาเรียนร่วม  มีครูจำนวน  ๔  คน และนักเรียน จำนวน ๒๕  คน  นักการภารโรง  จำนวน  ๑  คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๕๘ นายสมบูรณ์  จงรักษ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่  ๑๒   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน