วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
คุณธรรมดี มีปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์
จัดการเรียนรู้โดยเน้นคุณธรรมนำคุณภาพ พัฒนาทักษะงานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมภาษาอังกฤษในการสื่อสาร