พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. พัฒนาผู้เรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย และค่านิยมที่ดีงาม
 2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามศักยภาพ
 3. ฝึกทักษะการทำงานให้ผู้เรียนอย่างมีระบบ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 4. พัฒนาผู้เรียนด้านงานอาชีพ
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักท้องถิ่น สำนึกความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึง มัธยมศึกษาชั้นปีที่3 โดยให้นักเรียนสามารถพูดสื่อสารได้
เป้าหมาย
 1. ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย และค่านิยมที่ดีงาม
 2. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามศักยภาพ
 3. ผู้เรียนมีทักษะการทำงานอย่างมีระบบ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 4. ผู้เรียนมีทักษะด้านงานอาชีพ
 5.  ผู้เรียนรักท้องถิ่น สำนึกความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ผู้เรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 8. ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ