ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่  10  มิ.ย. 2562)  
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อ.1 6 11 17
อ.2 10 4 14
ป.1 2 8 10
ป.2 3 4 7
ป.3 4 6 10
ป.4 11 5 16
ป.5 7 3 10
ป.6 5 3 8
ม.1 7 3 10
ม.2 3 1 4
ม.3 6 4 10
รวม 64 52 116