กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิสมัย แก้วทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปภาดา กรุงศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0