กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิสมัย แก้วทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางปภาดา กรุงศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายวีรพงศ์ วีระคำ
ครูอัตราจ้าง