บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

นางสาวภคพร แสนอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนันทนัช เอกภูธร
นักศึกษาฝึกสอน

นายเกตุ สุธรรม
นักการภารโรง

นางสาววิภาวรรณ ศรียงค์
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ