บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

นางสาวรวีวรรณ บุญวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภคพร แสนอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเกตุ สุธรรม
นักการภารโรง