กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปราณี งามสวย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุนทร ทุ่งพรวน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0