กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปราณี งามสวย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4