กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกพร สินธุวงศ์
บุคลากรวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2