กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดารุณี พิริยะชนานุสรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกพร สินธุวงศ์
บุคลากรวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0