กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศราวุธ เกษามา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ