กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศราวุธ เกษามา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2