กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทินกร พิริยะชนานุสรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ