กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีรพงศ์ วีระคำ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4