กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนาฎสุรีย์ วงศ์อรินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1