กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางปภาดา กรุงศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ