กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปภาดา กรุงศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ