กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุจินตนา ปินตากุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศราวุธ เกษามา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวอรทัย แรกเรียง
ครูอัตราจ้าง