คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณผ่องศรี ชุมภูวัง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณไสว กะนะลัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : คุณครูนาฎสุรีย์ วงศ์อรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : คุณสัมพันธ์ เครื่องสนุก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : คุณทองอินทร์ แก้วภา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : จ.อ.อาทิตย์ หล่ายเจ็ด
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระประทีป ชินวํโส
ตำแหน่ง : ผู้แทนฝ่ายสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : คุณครูนิยม สวนเขื่อน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ จงรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลาขานุการ