ผู้บริหาร

นายสมบูรณ์ จงรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/08/2019
ปรับปรุง 20/01/2020
สถิติผู้เข้าชม 219825
Page Views 258344
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ทุ่งศรี ร้องกวาง
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งศรี ร้องกวาง
3 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา ร้องกวาง
4 โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย น้ำเลา ร้องกวาง
5 โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง
6 โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา ร้องกวาง
7 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง
8 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง
9 โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง ร้องกวาง
10 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง
11 โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง
12 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง
13 โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) ร้องกวาง ร้องกวาง
14 โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) ร้องกวาง ร้องกวาง
15 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ร้องกวาง ร้องกวาง
16 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ร้องกวาง ร้องกวาง
17 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
18 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
19 โรงเรียนบ้านดอนมูล ร้องเข็ม ร้องกวาง
20 โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง
21 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ร้องเข็ม ร้องกวาง
22 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง
23 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง
24 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง
25 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง
26 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง
27 โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง
28 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
29 โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
30 โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
31 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง 054523942
32 โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง
33 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง
34 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง
35 โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง
36 โรงเรียนบ้านแม่กระทิง ไผ่โทน ร้องกวาง
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ทุ่งน้าว สอง
38 โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง
39 โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) บ้านกลาง สอง
40 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง
41 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง
42 โรงเรียนอนุบาลธนารัตน์ บ้านกลาง สอง
43 โรงเรียนธาตุพระลอ(รามราษฎร์บูรณะ) บ้านกลาง สอง
44 โรงเรียนบ้านหนองสุวรรณ(ราษฎร์สงเคราะห์) บ้านกลาง สอง
45 โรงเรียนอนุบาลอำนวยพร บ้านกลาง สอง
46 โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง
47 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน สอง
48 โรงเรียนสองพิทยาคม บ้านหนุน สอง
49 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง
50 โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน สอง
51 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง
52 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง
53 โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง
54 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง
55 โรงเรียนดอนแก้ววิทยาคาร สะเอียบ สอง
56 โรงเรียนบ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง
57 โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง
58 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง
59 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง
60 โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง
61 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) หัวเมือง สอง
62 โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง
63 โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) หัวเมือง สอง
64 โรงเรียนบ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง สอง
65 โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง
66 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา ห้วยหม้าย สอง
67 โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย สอง
68 โรงเรียนบ้านห้วยขอน ห้วยหม้าย สอง
69 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง
70 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาพัฒนาอินทรราษฎร์วิทยา) ห้วยหม้าย สอง
71 โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
72 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง
73 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง
74 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว(ประชาบำรุง) เตาปูน สอง
75 โรงเรียนบ้านแม่แรม เตาปูน สอง
76 โรงเรียนบ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง
77 โรงเรียนบ้านหนุนใต้(หนุนราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง
78 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง
79 โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ (054) 646032
80 โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ 054646393
81 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่
82 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่
83 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคาระห์) น้ำรัด หนองม่วงไข่
84 โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) น้ำรัด หนองม่วงไข่
85 โรงเรียนบ้านวังหลวง ( วังมาประชาสามัคคี ) วังหลวง หนองม่วงไข่
86 โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) แม่คำมี หนองม่วงไข่
87 โรงเรียนอนุบาลเพลินจิต เมืองแพร่
88 โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมืองแพร่
89 โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่
90 โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) กาญจนา เมืองแพร่
91 โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
92 โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
93 โรงเรียนวัดต้นไคร้ ช่อแฮ เมืองแพร่
94 โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่
95 โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว เมืองแพร่
96 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่
97 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่
98 โรงเรียนอนุบาลพรกมล ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่
99 โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม เมืองแพร่
100 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม ท่าข้าม เมืองแพร่
101 โรงเรียนบ้านเหล่า(พงษ์เกีรยติประชาสรรค์) นาจักร เมืองแพร่
102 โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่
103 โรงเรียนอนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่
104 โรงเรียนบ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่
105 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่ (054) 649623
106 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) บ้านถิ่น เมืองแพร่ (054) 645147
107 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา บ้านถิ่น เมืองแพร่
108 โรงเรียนบ้านโป่งศรี บ้านถิ่น เมืองแพร่
109 โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่
110 โรงเรียนเมืองแพร่ ป่าแดง เมืองแพร่
111 โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่
112 โรงเรียนบ้านน้ำกลาย ป่าแดง เมืองแพร่
113 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่
114 โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่
115 โรงเรียนวัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) ป่าแมต เมืองแพร่
116 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต เมืองแพร่
117 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี) ป่าแมต เมืองแพร่
118 โรงเรียนบ้านร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่
119 โรงเรียนบ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่
120 โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่
121 โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) วังหงษ์ เมืองแพร่
122 โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่
123 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่ (054) 645144
124 โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่
125 โรงเรียนบ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่
126 โรงเรียนบ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่
127 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
128 โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่
129 โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่
130 โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
131 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ห้วยม้า เมืองแพร่
132 โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
133 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
134 โรงเรียนบ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
135 โรงเรียนบ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ เมืองแพร่
136 โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่
137 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่
138 โรงเรียนบ้านต้นม่วง(ธรรมบาลวิทยา) แม่คำมี เมืองแพร่
139 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมืองแพร่
140 โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่
141 โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
142 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่ (054) 646030
143 โรงเรียนวัดบุญเจริญ(รัฐราษฎร์รังสรรค์) แม่หล่าย เมืองแพร่
144 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต ในเวียง เมืองแพร่
145 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ในเวียง เมืองแพร่
146 โรงเรียนเจริญศิลป์ ในเวียง เมืองแพร่ 054-511571
147 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ในเวียง เมืองแพร่
148 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ในเวียง เมืองแพร่
149 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ในเวียง เมืองแพร่
150 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ในเวียง เมืองแพร่
151 โรงเรียนเจริญราษฎร์ ในเวียง เมืองแพร่
152 โรงเรียนบ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่